7 Ağustos 2014 Perşembe

ODI da Work Repository oluşturmBir Önceki yazıda Master Repository oluşturmuştuk. Bu yazıda oluşturduğumuz Master Repository ye bağlanacağız ve Work Repository oluşturacağız

Master Repository genel olarak topology manager ve security navigator içerisinde tanımlı bilgileri bulundurur. Ayrıca şu bilgileri içerir;

  1. Güvenlik bilgileri, kullanıcılar, profiller, erişim ayrıcalıkları
  2. Topolojideki teknolojiler;Data Server, Fiziksel ve mantıksal şemalar vs.
  3. ODI versiyon ve objeleri
Work Repository ise her zaman bir Master repository ye bağlıdır. Genel olarak Designer Navigator ve buradaki bilgileri bulundurur. Ayrıca şu bilgileri içerir
  1. Data modelleri: metadata, referanslar, veri ağacı vs.
  2. Projeler: İnterface, package, procedur, dosya, modül bilgileri vs. 
  3. Senaryolar, zamanlama ve log bilgileri
Şimdi bağlanalım:

New sekmesine tıklıyoruzAçılan Connection manager daki bilgileri Master Repository ile bağlantılı olarak dolduruyoruz. Buradaki login name kısmı. bağlantı ismim  Buradaki bilgileri doldurduktan sonra tamam diyerek işlemi tamamlıyoruz

Master Repositor mize bağlandık şimdi Work Repository oluşturup ikisini bağlayacağız.


Topology Manager üzerinde Work Repositories sekmesinden yeni repository oluştur diyoruz.


Açılan ekranda user ve şifre kısımlarını dolduruyoruz ve devam ediyoruz. Sonraki adımlarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok sadece eğer isterseniz Work Repository ismini değiştireblirsiniz

Artık Master Repository ile Work Repository mizi bağlayabiliriz. Bunun için arayüz üzerindeki ODI sekmesinden önce "disconnect" olup sonra "connect" diyoruz En alttaki Work Repository kutucuğunu aktifettiğimizde artık olşturduğumuz Work Reposity lerde görünecektir. Tamam diyerek işleminizi bitirebilirsiniz bende yazımı...


                                                                                       İyi çalışmalar


.
6 Ağustos 2014 Çarşamba

ODI Master Repository oluşturma ve Toad ile bağlantı kurma

Merhaba arkadaşlar ;

Bu yazıda ODI a adım atacağız. ODI repository(veri depoları) üzerinde işlem yapan bir araçtır. Bu repository ler iki sınıftır


  1. Master Repository
  2. Work Repository
Her projede bir master repository,  birçok work repository vardır. Bu veri alanlarını oluşturabilmek için önce TOAD üzerinde Master_Repository isminde bir kullanıcı oluşturuyoruz ve bu kullanıcıya connect ve resource yetkileri veriyoruz

19 Haziran 2014 Perşembe

Oracle Veritabanı Güvenliği

Şüphesiz veri kurum ve kuruluşların en değerli varlıklarındandır. Kaybedilen bir veri bazen kurumlar için çok kötü sonuçlara neden olabiliyor. Dolayısıyla, kurumlara ait verinin güvenlikli ortamlarda saklanması; sadece yetkili kullanıcılara ve bu kullanıcıların yetkileri dahilinde sunulması büyük önem taşımaktadır,

Veritabanındaki verilerin güvende olduğuna kanaat getirebilmemiz için şu şartlar sağlanmalıdır;

‰- Kullanıcıların kimlik belirleme işlemi, kullanıcının nereden bağlantı kurduğuna bağlı olmaksızın etkin bir şekilde yapılabilmeli.

‰  Veriye erişim en az kullanıcı bazında kontrolü sağlayacak şekilde detaylandırılabilmeli.

‰  İletişim sırasında veri, ağ üzerinde yetkisiz kişiler tarafından dinlenebilme olasılığına karşı, korunabilmeli.

‰  Güvenlik sistemi kolay kurulabilir ve yönetilebilir olmalı
Oracle bu şartları sağlamak adına bir çok özellik sunmaktadır. Ben bunlardan "integrated security auditing " özelliinden bahsedeceğim.

Oracle bu yetenek ile, basit bir  AUDIT (DENETLE) komutu, veri erişimlerini, güncellemeleri ve işlem başlama/işlem kapatma işlemlerini her bir oturum, nesne ve kullanıcı için denetlemektedir. Kullanıcı, tarih, zaman, nesne ve işlem, bir veri tabanı tablosuna veya dış denetleme çizelgesine kaydedilmektedir.
Oracle VTYS’de, her bir kullanıcı için sistem haklarının denetlenebilmesi mümkündür. Böylelikle, sistem yöneticisi VTYS’de süregelen şüpheli faaliyetleri izleyebilmektedir. Şu durumlarda denetleme yaılabilir;

Default olarak denetlenen durumlar;

ƒ - Veritabanının başlatılması

ƒ - Veritabanının kapatılması
ƒ- Administrator yetkisi ile veritabanına bağlantılar

İstek üzerine denetlenen durumlar;

ƒ- Cümle (Statement) bazında denetleme
Belirli bir nesne türünü ilgilendiren herhangi bir VTYS komutu çalıştırıldığında denetleme mekanizması devreye girer.

ƒ - Yetki (Privilege) bazında denetleme
Belirli bir VTYS yetkisini kullanmayı gerektiren bir komut çalıştırıldığında denetleme yapılmasını sağlar.

- ƒ Nesne (Object) bazında denetleme
Belirli bir kullanıcı nesnesini ilgilendiren bir komutçalıştırıldığında denetleme yapılması amacıyla kullanılır.

20 Mayıs 2014 Salı

Oracle da Veri Tutarlılığı

Veritabanı yönetim sistemlerini kullanırken veri bütünlüğünü sağlamak, tutarsız veri girişini engellemek, mevcut veri üzerinde işlem yaparken bozulmasını önlemek isteriz.  Bunun için veritabanı yönetim sistemleri çoğunluğunu kullanıcının oluşturduğu bir takım kısıt ve kurallar kullanırlar.

3 Mayıs 2014 Cumartesi

ORA-01034: Oracle not available after service restart Hatası

Merhaba arkadaşlar bu yazımda OEL üzerine RDBMS yazılımını yükledikten sonra sqlplus üzerinden veritabanına bağlanmak isteyipte bağlanamadığımızda ne yapmalıyız ondan bahsedeceğim.

Problein kaynağı muhtelif olmakla beraber en çok kabul görenleri SGA/PGA parametrelerinin doğru olmaması ki aslında bu "abi bu formatlık başka çözümü yok" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmak gibi bir şey :)

Bir diğeri şu : Evet veritabanı yazılımını kurduk ama SQL Server değilki bu, bir user yok ! ne ile bağlanacağız veritabanına, hangi kullanıcı ile işlem yapacağız ?

O zaman çözüme geçelim:

İlk olarak
SQL> conn sys as sysdba;

Kodu derleyince göreceğiniz gibi bize Oracle not available uyarısı verecek. Bizde önce boş bir session oluşturacağız
SQL> nolog

Daha sonra kullanıcılarımızı oluşturup, şifrelerini belirleyip yetkilerini verebiliriz. Örneğin

SQL>  create user ODS identified by orcl;
SQL> grant dba to ODS;

Artık veritabanımızı ayağa kaldırabiliriz

SQL> startup;

Görmemiz gereken satırlar şunlar olmalı;

ORACLE instance started.

Total System Global Area 452984832 bytes
Fixed Size 1249536 bytes
Variable Size 121638656 bytes
Database Buffers 327155712 bytes
Redo Buffers 2940928 bytes
Database mounted.
Database opened.


Veritabanımız ayağa kalktı isterseniz birde sorgu çekelim ve mutlu olalım

SQL> select * from v$instance;

Ve mutluyuz.... 

21 Nisan 2014 Pazartesi

Oracle 11g Kurulumu için OEL 5 te Yapılması Gerekenler

Bu makalede Enterprise Linux üzerine RDBMS kurulumunu başlatabilmemiz için set edilmesi gerekn parametreleri anlatacağım.

1) RPM Kontrolü ve Eksik RPM'lerin yüklenmesi

Oracle'ın ihtiyaç duyduğu bazı paketler var bunlar olmazsa olmazımız. Öncelikle eksik paketlerimizi bulup bunları yükleyeceğiz

rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

Yukarıdaki sorgu ile eksik paketlerimizi bulduktan sonra ; cd /media/cdrom/Server dizininden bu paketleri yüklüyoruz. Örneğin ; rpm ivh oradevel* 

Eğer başaramazsanız sorun yok dizini kendiniz açıp paketleri bulup windows usulü yükleyebilirsiniiz :)

2) Kullanıcı ve Grupların Oluşturulması

Oracle, işletim sisteminde kendisi için bir kullanıcı gerektirir. Ayrıca yükleme için "oinstal" ve database işlemleri için gerekli olan "dba" grubunuda oluşturmamız gerekir.

/usr/sbin/groupadd -g 501 oinstall

 /usr/sbin/groupadd -g 500 dba

Şimdi kurulumun bulunacağı ORACLE_HOME dizinini oluşturacağım. Bunun için ORACLE_BASE dizini altında  /oracle onun altındada /ora11g  dizinini oluşturuyorum

mkdir /oracle
mkdir /oracle/ora11g

Şimdi kullanıcımı oluşturum önceki adımlarda oluşturduğumuz gruplara üye yapıyorum.

/usr/sbin/useradd -m -u 501 -g oinstall -G dba -d /oracle/ora11g oracle

ORACLE_HOME dizininin sahibini "oracle" kullanıcısı yapalım;

chown -R oracle:oinstall /oracle

Son olarakta oracle kullanıcısının şifresini belirliyorum

passwd oracle

3) $vi /etc/sysctl.conf
İlk olarak kernel parametreleri sysctl.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edeceğiz. Bu değerler Oracle’ın önerdiği değerlerdir. Kendi sunucumuza göre bu değerleri değiştirebiliriz

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Bu değişiklerin uygulanabilmesi için sistem restart edilmelidir ancak şu kodla restart etmeden değişiklikleri uygulayabiliriz

$/sbin/sysctl –p

4) $vi /etc/security/limits.conf

 Veritabanımızın çalışacağı işletim sisteminin oracle kullanıcısı için limit değerlerini limits. conf dosyasında set ediyoruz

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

5)  $vi /etc/pam.d/login

/etc/pam.d/login dosyasını açıp [SHIFT G] ile dizin sonuna gidip satırı ekliyoruz

session required pam_limits.so

6) Bash profile tanımlanması

Öncelikle  su - oracle komutu ile oracle kullanıcısına geçiyorum
VI dosya editörü ile dosyamızı açıyoruz; vi. bash_profile ve aşağıdaki satırları ekliyoruz


TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=DBEYUP; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/ora11g; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=EYUPDB; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = `oracle` ]; then
if [ $SHELL = `/bin/ksh` ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -u 16384 -n 65536
fi
fi


7) Son adımda bash profile dosyamızı set ettiğimiz değerlerle çalıştırıyoruz

. .bash_profile


10 Nisan 2014 Perşembe

OEL 5 KURULUMU

Merhaba arkadaşlar, bu yazıda oracle linux enterprise kurulumunu anlatacağım

Ben sanal makine üzerine kurulum yapacağım. Daha önceki yazılara bakarak sanal makine konfigürasyonunu gözden geçirebilirsiniz.

kuruluma başladığımızda karşımıza gelecek ekranda
[enter] tuşuna basıp devam ediyoruz